Tanulmányok a moldvai csángókról

Pozsony Ferenc: Egyházi élet a moldvai csángó közösségekben

A moldvai magyarok évszázadokon át tudatosan ragaszkodtak saját vallásukhoz, nyelvükhöz és hagyományaikhoz. A római katolikus felekezethez való tartozásuk, mely alapvetően elhatárolta őket az ortodox hiten lévő románságtól, már a középkor századaiban identitásuk fontos részét képezte. Tovább

Peti Lehel: A moldvai csángó falvak felekezeti szerkezete (táblázat)

Tovább

Kinda István: A papi státus deszakralizációja a moldvai csángó falvakban

A moldvai csángók sokszínű kultúráját, speciális szerveződésű társadalmát könyvtárnyi szakirodalom vizsgálja. A meggyőződéses hit megállapításán túl nem történt számottevő elemzés a csángók mindennapi vallási életével, a hit megélésének különböző formáival kapcsolatosan. A tudományos érdeklődés más jelenségekre koncentrálva ugyanilyen észrevétlenül siklott el az egyházi élet felügyeletét végző, a moldvai csángó falvak közösségi és magánéletében a legfontosabb szereplő, a katolikus pap státusa fölött. Tovább

Peti Lehel: Transznacionális életformák és szekták. A moldvai csángó falvakban jelentkező új vallási jelenségek interpretációs lehetőségeiről

A tanulmány a moldvai csángó falvakban zajló modernizációs jelenségeket a vallásosság vonatkozásában mutatja be. Értelmezi a hagyományos vallásosság és az életvezetés terén történt legfontosabb elmozdulásukat, a központi értékek átalakulást, a szekularizációs tendenciák és szektásodás jelentkezését. A szerző amellett érvel, hogy a vallásos élmény egyre inkább kiszorul a közösségi és az intézményi (egyházi) legitimáció alól, az egyénenkénti eltérő vallásos tapasztalatok és képzetek jelentőségének a megnövekedése a világkép pluralizálódását  eredményezi. Tovább

Kinda István: Normasértés és deviancia. Gyakoribb vétségek és bűnök a moldvai csángó közösségekben

A gyakoribb normasértések vázlatos rendszerbe történő összefoglalásán keresztül vizsgálatom célja annak a hipotézisnek a példákon keresztüli bizonyítása, hogy a szigorúan meghatározott kollektív normák és a törvénysértőre kimért szankciók ellenére a mikrotársadalmak belső szerveződése gyakran eltért a normatív keresztény modelltől, s szervezettségét, működését a normasértők és deviánsok ellenében korábban sem, napjainkban még kevésbé bírja meghatározni az egyház, a közösségi kontroll és a közvélemény. Tovább