A Csángó Néprajzi Múzeum Alapszabályzata

I. Általános megjegyzések
1. A Csángó Néprajzi Múzeum kulturális közintézmény, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum külső részlege. Ingatlanjai és gyűjteményei a zabolai Pro Museum Egyesület tulajdonát képezik.
2. A Csángó Néprajzi Múzeum tevékenységét ez az Alapszabály kodifikálja, valamint a Romániában működő múzeumok és gyűjtemények működését  szabályozó 311/2003-as törvény.
3a) Az intézmény hivatalos megnevezése MUZEUL ETNOGRAFIC CEANGAIESC – CSÁNGÓ NÉPRAJZI MÚZEUM (melyre ebben az alapszabályban METC betűszókkal hivatkozunk).
3b) A METC székhelye:  Zabola Vasút utca 789, Kovászna Megye.
3c) A METC kerek pecsétjén a következő felirat olvasható: Muzeul Naţional Secuiesc Secţia Muzeul Etnografic Ceangăiesc Zabala – Székely Nemzeti Múzeum Csángó Néprajzi Múzeum Zabola.
3d) Az intézmény által kibocsátott hivatalos okmányok és levelek fejlécén  ugyanaz a felirat olvasható, mint a pecsétjén, valamint a székhely megjelölése.

II. Feladatai és sajátos tevékenységei
4. A METC kulturális és tudományos közintézmény. Alapvető muzeológiai, kulturális és tudományos feladatait jól meghatározott, sajátos tevékenységek révén végzi, az országos, regionális és helyi kulturális örökség részét képező tárgyak gyűjtése, konzerválása, restaurálása, védelme, nyilvántartása, kutatása, értékelése és hasznosítása révén. A fentebb említett jellemzőiből és tevékenységeiből a METC-nek a következő alapvető funkciói származnak:
1. A konzerválással kapcsolatban
a) biztosítja a METC gyűjteményeinek szakszerű konzerválását, restaurálását, tárolását, nyilvántartását és védelmét,
b) gyűjtéssel, kutatással, vásárlással és adományok elfogadásával biztosítja állagainak gyarapodását.
2. Kutatási funkcióit biztosítja
a) saját kutatási programjaival,
b) más múzeumokkal, kulturális vagy oktatási intézményekkel megkötött kutatási szerződések alapján.
3. Az érdeklődőket tájákoztatja
a) a saját vagy más intézményekkel való együttműködés során megvalósított állandó, ideiglenes és vándor kiállítások, valamint különböző programok segítségével,
b) tudományos publikációk, szakkönyvek megjelentetésével és népszerűsítésével, tudományos periodikákkal, népszerűsítő anyagokkal és füzetekkel,
c) tudományos és kulturális alkotások, multimédiás kiadványok, megjelentetésével és népszerűsítésével, valamint CD, audio-video és digitalis kazetták és weblap segítségével,
d) tudományos rendezvények és konferenciák szervezésével.
4. A nevelési és népszerűsítői funkcióját biztosítják
a) az oktatási intézményeknek szánt vagy velük együtt szervezett programok,
b) múzeum-pedagógiai módszerek alkalmazásával előkészített tevékenységek,
c) különböző előadások, dokumentumfilmek, koncertek, kulturális műsorok, könyvbemutatók, kulturális versenyek stb.
5. Integratív funkcióját biztosítják
a) a múzeumok, regionális, országos és nemzetközi intézmények közütt létesített kapcsolatok,
b) testvér-múzeumokkal kötött és aláírt szerződések alapján kialakított partneri kapcsolatok,
c) a lokális, regionális, országos és nemzetközi szervezetekbe való integrációval,
d) hazai és külföldi tudományos és kulturális eseményekben való részvétellel.

III. Kompetenciái
5. A METC sajátos tevékenységeinek és feladatainak elvégzése során a következő kompetenciákkal rendelkezik:
a) Zabolán, Kovászna Megyében és azon kívül kutatásokat, gyűjtéseket végez terepen és archívumokban.
b) beszerez vásárlás, gyűjtés, terepkutatás valamint különböző adományok elfogadásával kulturális és tudományos javakat,
c) tanulmányokat és kutatásokat szervez különböző hazai és külföldi gyűjteményekben, múzeumokban, archívumokban, könyvtárakban, tudományos és kulturális intézetekben,  
d) kérésre, szerződés alapján elkészíti különböző kulturális és tudományos javak minősítését, értékelését,
e) szakmai tanácsokat és segítséget nyújt,
f) hazai és külföldi múzeumokkal, kulturális és tudományos intézetekkel különbző szakkiadványok és kiállítások cseréjét valósítja meg,
g) lokális, regionális, országos és nemzetközi jelentőségű tudományos, kulturális eseményeket, kiállításokat, kutatási és alkotói táborokat szervez,
h) elősegíti, hogy saját szakemberei résztvegyenek különböző hazai és külföldi,  stratégiai jellegű képzésekben, laboratóriumokban és terepen folyó kutatásokban, konferenciákon, szimpóziumokon, tudományos és alkotói táborokban,
i) saját standjain, szerződés és az érvényben lévő törvények alapján, értékesíti a saját és más intézmények kiadványait, alkotóművészek által készített kulturális javakat,
j) saját vagy közös kutatási programok alapján természeti rezervátumok, műemlékek, kulturális örökség szerves részéhez tartozó javak sorába javasolhat, az érvényben lévő törvények alapján, új tárgyakat, elemeket, melyeknek konzerválását figyelemmel kíséri,  
k) kiadókat, könyvesüzleteket, árveréseket, üzleteket, klubokat, laboratóriumokat alapíthat a hatályban lévő törvények betartásával.

IV. A Csángó Néprajzi Múzeum szerkezete
6. 1. A METC a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum szerkezetéhez tartozik.
6. 2. A METC működési szerkezetét, személyzetének szerkezetét és számát a Székely Nemzeti Múzeum igazgatójának és a Pro Museum Egyesület elnökének javaslatára, a Székely Nemzeti Múzeum Vezetőtanácsának jóváhagyásával  Kovászna Magye Tanácsa fogadja el.
7. A METC a Székely Nemzeti Múzeum külső részlege.

V. Vezetősége és személyzete
8. A Vezetőtanács, mely a Székely Nemzeti Múzeum legfelsőbb fóruma, és igazgatója látja el a METC vezetését. Annak Tudományos Tanácsa pedig konzultatív jogkörrel rendelkező szakmai forum.
9. A Vezetőtanács tagjainak sorába tartozik az igazgató, elnöki hatáskörben, a belső és a külső részlegek vezetői, a Tudományos Tanács elnöke, a gazdasági igazgató és egy, Kovászna Megye Tanácsa által kinevezett küldött.
10. A Vezetőtanács működése
1. A Vezetőtanács minden három hónapban egyszer ül össze.
2.  A Vezetőtanács rendes ülései mellett bármikor összehívható, amikor az szükséges, rendkívüli gyűlésre.
3. A Székely Nemzeti Múzeum igazgatója által is összehívható és megszervezhető a Vezetőtanács, rendes ülései mellett. Különleges ülését az igazgató is kezdeményezheti vagy a Vezetőtanács tagjainak fele+1.
4. A Vezetőtanács működéséhez és döntéseihez a tagok felének+1 jelenléte szükséges.
5. A Vezetőtanács döntéseit a jelenlévők kétharmados támogatásával hozhatja, ha azoknak megvan a döntéshozatalhoz szükséges száma.
11. A Vezetőtanács feladatai és hatásköre
a) Megvitatja és elfogadja az igazgató által összeállított tevékenységi beszámolót.
b) Kiértékeli és elfogadja a működési szabályzatot, az alkalmazottak struktúráját, a költségtervezetet, melyet jóváhagyásra továbbít Kovászna Megye Tanácsának.
c) Megvitatja és elfogadja az éves tevékenységi tervet, a középtávú (tudományos kutatói, kiállítási) tervet, a Tudományos Tanács javaslatainak figyelembe vételével.
d) Tanulmányokat, közvéleménykutatásokat, alapkutatásokat kezdeményezhet az intézmény tartalmi tevékenységével kapcsolatban, majd azok alapján fogalmaz meg utasításokat.
e) Kiértékeli és elfogadja a személyzet szakmai továbbképzésével és előreléptetésével kapcsolatos teendőket, az igazgató javaslatai alapján.
f) Kiértékeli és ellenjegyzi az alkalmazottak által, a múzeum általános és adminisztratív működésével, munka körülményekkel kapcsolatban benyújtott javaslatokat, memóriumokat.
g) Kiértékeli a múzeum ingatlanjaival és ingó javaival való gazdálkodást.
h) Az igazgató és a Vezetőtanács tagjainak kezdeményezésére véleményt nyilvánít minden olyan felmerülő kérdésben, ami a múzeum intézményes tevékenységét illeti.    
i) Elfogadja a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója által javasolt működési Alapszabályzatot.
13. A Tudományos Tanács működése
1. A Tudományos Tanács működését egy elnök vezeti és koordinálja.
2. A Tudományos Tanács ülései akkor jogszerűek, ha azon az összes tagok fele+1 részt vesz.
3. A Tudományos Tanács határozatait szavazás alkalmával egyszerű többséggel hozza, ha azon részt vesz az összes tagok fele+1.
4. A Tudományos Tanács határozatai csak javaslatok, amiket elemzésre és döntésre a Vezetőtanács elé terjesztenek.
14. A Tudományos Tanács feladat- és hatásköre
a) tagjai sorából egy elnököt választ,
b) kutatási témákat, irányvonalakat és programokat javasol,
c) a tudományos kutatásokat felügyeli,
d) a múzeum szakemberei, a munkatársak és a szerződéses viszonyban állók által elkészített kutatási programokat kiértékeli,
e) tudományos együttműködést javasol,
f) a kiadói tanács funkcióit is ellátja,
g) kiértékeli a tudományos kutatások eredményeit és felvázolja azoknak hasznosítási lehetőségeit,
h) a Tudományos Tanács az intézmény igazgatójának vagy a Tanács elnökének  hívására gyűl össze,
i) a Tudományos Tanács kompetenciáit az intézmény ptioritásainak függvényében időszakosan át lehet rendezni,
j) a Tudományos Tanács egy tiszteletbeli elnököt is választhat.
15. A Múzeum vezetőségének struktúrája
1. A METC vezetését a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója biztosítja, akit a Megyei Tanács által kiírt versenyvizsga révén választnak, egy menedzseri szerződés aláírása nyomán.
 2. Az igazgató képviseli az intézményt más közintézményekkel, helyi és központi tanácsokkal, egyesületekkel, hazai és külföldi jogi és fizikai személyekkel való kapcsolatokban, valamint jogi intézményeknél.
 3. Az igazgatót akadályoztatása esetén a gazdasági igazgató helyettesíti, akit az igazgató nevez ki.
16. Az igazgató hatásköre
a) jogi ügyek képviselete,
b) személyzet, fizetések, továbbképzés,
c) felelős az intézmény stratégiai programjainak és továbbfejlesztésének kidolgozásáért,
d) ő felel a titkárságért és képviseli az intézményt különböző protokoláris eseményekben,
e) Ő felel a zabolai részlegért is.
17. Az igazgató kompetenciái és felelősségei
a) összeállítja a beszámolókat, amit a Vezető Tanács elé terjeszt, elfogadásra pedig Kovászna Megye Tanácsának,
b) ő képviseli az intézményt aláírási joggal, a jelenleg érvényben lévő törvények értelmében,
c) az érvényben lévő törvények alapján alkalmazza a Csángó Néprajzi Múzeum személyzetének tagjait, a muzeológusokat és a kisegítő személyzetet,
d) kinevezi és visszahívhatja a zabolai Csángó Néprajzi Múzeumhoz kinevezetteket,
e) ő felel a múzeum startégiai tervének kidolgozásáért, amit elfogadásra a múzeum Vezetőtanácsa elé terjeszt,
f) kidolgozza a belső rendszabályzatot, amit a Vezetőtanács elé terjeszt elfogadásra,
g) a gazdasági igazgatóval együtt kidolgozza az intézmény költségvetését, amit elfogadásra a Vezetőtanács elé terjeszt,
h) ő felel azoknak az összefoglaló jelentéseknek összeállításáért, melyeket a Tudományos Tanács és a Vezetőtanács elé terjeszt,
i) összeállítja az éves kiadói tervezetet,
j) ő felel a különböző tudományos, oktatási, múzeumi, országos és nemzetközi fórumokakal való kapcsolatok kialakításáért ésa működtetéséért,
k) ő felel a tudományos kutatásokért és a múzeumban őrzött örökség nyilvántartásáért,
l) felel a tudományos kutatási programok összeállításáért, amelyeket a Vezető Tanács és a Tudományos Tanács elé terjeszt,
m) díjazza és bünteti, az érvényben lévő törvények alapján, a személyzet tagjait saját vagy a részlegvezető kezdeményezésére,
n) elfogadja és aláírja a könyvelési és a pénzügyi jelentéseket,
o) jóváhagyja az éves pihenő szabadságokat,
p) a különböző munkabizottságokat jóváhagyja,
q) elfogadja vagy visszautasítja, a törvény szellemében, azoknak a személyeknek az alkalmazását, akik máshol is munkaviszonyban állnak,
r) Kovászna Megyei Tanács előtt felel a múzeum összes tevékenységéért,  saját terveinek teljesítéséért,
s) minden olyan rendelkezést foganatosíthat, a törvényeség keretében, amely az intézmény jó előremenetelét és működését biztosíthatja,
t) ő felel a zabolai részleg működéséért.
18. A Csángó Néprajzi Múzeum részlegvezetőjének feladatai és kötelességei
a) a múzeum Vezetőtanácsa javasolja, a Pro Museum Egyesület jóváhagyásával,
b) a részleg stratégiai fejlesztéséért felel, amit majd a Vezetőtanács elé terjeszt,
c) kidolgozza a részleg tudományos stratégiáját, amit a Székely Nemzeti Múzeum Tudományos Tanácsa elé terjeszt,
d) nyilvántartja a múzeum kulturális örökségét,
e) ő felel a kulturális örökséghez tartozó tárgyak nyilvántartásáért, beszerzéséért, restaurálásáért, védelméért,
f) állandó, időszakos és vándor kiállítások szervezéséért felel,
g) a részleg tudományos és partneri kapcsolatait működteti,
h) különböző tudományos, kulturális eseményeket, táborokat, szemináriumokat szervez,
i) a saját publikációk megjelentetésért felel,
j) résztvesz a Székely Nemzeti Múzeum Vezetőtanácsának ülésein,
k) évente beszámolót készít a részleg tevékenységéről, amit elfogadásra a Vezetőtanács elé terjeszt,
l) biztosítja a Székely Nemzeti Múzeum és a Pro Museum Egyesület közötti kommunikációt.
19. A csángó Néprajzi Múzeum személyzete áll részlegvezetőből és más szakemberekből (muzeológusokból, etnográfusokból, kutatókból, gyűjteménykezelőkből, restaurátorokból), segéd és adminisztratív személyzetből.

VI. A múzeum anyagi alapjai, kulturális öröksége és finanszírozása
20. A zabolai Pro Museum Egyesület tulajdonát képező és a METC által kezelt örökség, ingatlanok és ingóságok jól meghatározott kötelezettségeket és jogokat feltételeznek, amit a hatályban lévő törvények szabályoznak. 
21. A zabolai Pro Museum Egyesület birtokát alkotó ingatlanokban működnek az irodák, könyvtár, raktárak, a belső és a szabatéri kiállítások.
22. A METC öröksége különböző kollekciókra tagolódik, amelyekhez kulturális és tudományos javak tartoznak: tárgyak, történeti emlékek, archívum, könyvtár, amelyeket a METC kezel, s az gyakorolja a törvény által garantált szerzői jogokat is. A METC által kezelt kulturális örökség egységes, oszthatatlan és sérthetetlen.
23. A METC tudományos dokumentációs bázisát a könyvtár, archívum, audio-vizuális anyagok, fényképek, kéziratok, CD-ék, dokumentumok alkotják.
24. A METC tudományos tevékenységét a kezelésében lévő ingatlanok és különböző felszerelések (telefon, fax, televízió, player, számítógépek stb.), biztonsági berendezés  biztosítják.
25. A METC tevékenységét saját bevételek, Kovászna Megye Tanácsa, Zabola Község Tanácsa, a Pro Musem Egyesület, belföldi és külföldi alapítványok biztosítják.

VII. Záró rendelkezések
26. A Székely Nemzeti Múzeum zabolai külső részlegén dolgozó személyzet feladataival, kötelességeivel, munkaidejével, a múzeum látogatási idejével, különböző tiltásokkal, díjakkal és szankciókkal kapcsolatos pontosabb megjegyzéseket a Székely Nemzeti Múzeum belső rendszabályzata tartalmazza.
27. Ez a Rendszbály csak akkor lép életbe, ha azt elfogadta a Székely Nemzeti Múzeum Vezetőtanácsa és a részleget akkreditálták.